L'Assemblea General Extraordinària és l'òrgan del CEUPF concebut com l'espai per tractar aquelles qüestions que per la seva rellevància en el moment que s'ha de convocar es considera que són del directe interès del conjunt dels estudiants. És un espai per a la deliberació i la cerca de consens en el conjunt de la comunitat universitària a l'hora d'analitzar i actuar. Serà convocada des de la Coordinadora General per una majoria simple de vots. Només es convocarà per tant en situacions de naturalesa extraordinària.