La Coordinadora General és el màxim òrgan de què disposa el Consell d'Estudiants. Està formada pels Espais Oberts (òrgan del Consell amb legitimitat democràtica directa) presents a través dels portaveus escollits per aquests (màxim 6 portaveus).  Aquest és l'òrgan executiu del Consell d'Estudiants, encarregant-se d'acomplir la voluntat de cadascun dels Espais Oberts. Esdevé, per tant, l'òrgan encarregat de coordinar les demandes de cadascun d'aquests, tot generant i coordinant per tant la voluntat de l'estudiantat.

Les reunions de la Coordinadora s'han de convocar com a mínim un cop cada trimestre, tot i que acostumen a celebrar-se amb més periodicitat. Com hem indicat abans, part del treball de la Coordinadora pot dur-se a terme a partir de les Comissions que aquesta consideri oportú crear.