FAQs Què he de fer si...? FAQs Què he de fer si...?

Què he de fer si sóc un cas confirmat, sospitós o en aïllament per contacte estret?

Membres del personal d’administració i serveis, docent i investigador i de suport a la recerca

Han d’enviar un missatge des de la seva bústia de correu electrònic de la UPF, segons les instruccions següents a:

 • Els membres del personal d’administració i serveis: a la bústia del seu cap de servei o assimilat.
 • Els membres del personal docent i investigador i de suport a la recerca: a les bústies del degà o degana dels estudis i/o del director o directora del departament.

En ambdós casos, s’hi han de fer constar les dades següents:

 • Assumpte: “Notificació de cas confirmat” o bé “Notificació de cas confirmat de reinfecció” o bé “Notificació de cas sospitós” o bé “Notificació de cas sospitós de reinfecció” o bé “Notificació de contacte estret d’un cas confirmat”, segons que correspongui.
 • Cos del missatge:
  • Nom i cognoms
  • Tipus de situació: cas confirmat, cas confirmat de reinfecció, cas sospitós, cas sospitós de reinfecció o contacte estret d’un cas, segons que correspongui
  • Data en què la persona va ser coneixedora de la situació o va ser diagnosticada

Aquest missatge s’ha d’enviar amb còpia a:

 • La bústia de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut ([email protected])
 • La bústia del Servei de Personal, segons quin sigui el col·lectiu al qual la persona estigui adscrita:
  • El personal d’administració i serveis i el personal de suport a la recerca, a l’adreça: [email protected]
  • El personal docent i investigador, a l’adreça: [email protected]

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut validarà la situació reportada i, si escau, contestarà a la persona notificant amb un missatge de correu electrònic, que li donarà accés al formulari de Google, d’autodeclaració de cas confirmat o sospitós de covid-19 i de contactes estrets, que haurà d’emplenar.

El personal docent i investigador ha d’acordar amb la Direcció del departament les mesures necessàries per cobrir la seva absència, tant si té docència presencial com docència en línia, i comunicar al Deganat corresponent la seva absència, d’acord amb el procediment que segueixen normalment per comunicar una absència de classe.

Alertar els seus contactes estrets, tant si són de la UPF com si són de fora de la Universitat.

En el cas dels professors que tenen docència en aquest moment, comunicar als estudiants a través de l’Aula Global les mesures acadèmiques que s’aplicaran durant la seva absència.

Per a més informació consulta les indicacions que s'han creat específicament per al PAS i el PDI, derivades de la Instrucció per notificar casos de contagi i contactes estrets i fer-ne el seguiment (apartat 4.2.1.1. Notificació de situacions individuals).

No oblidis de trametre la declaració responsable que preveu la Instrucció (Registre 1, per situació d’aïllament preventiu domiciliari per ser cas confirmat però no causar incapacitat temporal, o Registre 2, per quarantena per ser contacte estret d’un cas confirmat, respectivament), a la bústia del Servei de Personal corresponent.

Aquest conjunt d'indicacions requereixen un compromís de coresponsabilitat, més enllà que s'estableixin les obligacions de cada persona, amb l'objectiu d'evitar tant com sigui possible la transmissió comunitària del virus.

Altres informacions d'interès Altres informacions d'interès