Aquests ajuts van adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màsters (per aquest nivell d'estudis complint uns supòsits). Els destinataris s’han de trobar davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula o d’altres preus públics d’obligat pagament a la universitat, com a resultat de:
  1. una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l’any 2020 i durant l'any 2021, que afecti de manera greu a l’economia familiar;
  2. denegació de la beca de la convocatòria general, per motius acadèmics i necessitat de complementar la beca equitat obtinguda;
  3. concessió de la beca general, amb uns ingressos familiars compresos entre el llindar 1 i 2 que estableix la convocatòria d’aquestes beques i que han d’abonar assignatures amb recàrrec.

 Els estudiants beneficiaris no podran gaudir de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat, concepte o curs acadèmic, llevat dels casos contemplats a l’apartat b) i c) de l’article 1.1 de la convocatòria.

 Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que la comissió de selecció consideri que s’ha produït una nova situació. En qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit d’ajuts UPF amb anterioritat.

 Queden exclosos d’aquesta convocatòria els sol·licitants si la situació econòmica ha estat causada per decisions individuals, com pot ser l’emancipació de l’estudiant de la residència familiar.
 

Consulta les bases de la convocatòria dels Ajuts a l'Estudi de la Comunitat UPF. Curs 2020-2021, aprovada per l'Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021.

Termini de presentació de sol·licituds: fins les 24.00h del dia 31 de març

Lloc de presentació de la sol·licitud:

Podeu presentar la sol·licitud de manera electrònica adjuntant-la a la instància general electrònica  que podeu trobar a la Seu Electrònica, a catàleg de procediment i tràmits

Abans de començar el tràmit s’informa de com us podeu identificar electrònicament (idCAT Mòbil, idCAT, [email protected], T-Cat, DNi-e, etc)

Cal que complimenteu aquesta instància general electrònica indicant:

  • a l'apartat DEMANO: Sol·licitud de l’Ajut a l’Estudi de la Comunitat Universitat Pompeu Fabra 2020-2021

(en minúscules i en català, tal com està escrit)

  • a Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: VICERECTOR. DIRECCIÓ DE PROJECTES PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

(en majúscules i en català, tal com està escrit)

També podeu presentar la sol·licitud i la documentació de manera presencial al  Registre General de la Universitat. El formulari ha de ser original i estar signat manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial)

I també la podeu presentar en qualsevol altre lloc admès per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En data 15 de juny de 2021, es fa pública la resolució definitiva dels  Ajuts a l'Estudi de la Comunitat UPF - curs 2020-2021.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, l’interessat pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

De forma alternativa, podeu interposar potestativament un recurs de reposició davant del rector, en el termini màxim d’un mes a comptar des de l'endemà de la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; en aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament el recurs de reposició interposat o s'hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu.