Acord de Consell de Govern de 26 de novembre del 2022

ANTECEDENTS

El Benestar Planetari és un nou concepte que la Universitat Pompeu Fabra (UPF) proposa per crear una agenda d'investigació global, interdisciplinària i orientada a l'impacte sobre problemes urgents a escala planetària i reptes relacionats amb l'Antropocè, inclòs el benestar de les persones, les societats i el mateix planeta. Aquest nou concepte de Benestar Planetari assumeix que cal amb urgència investigació, ensenyament, transferència i difusió de coneixements originals creats conjuntament per les ciències socials, les humanitats, les ciències de la vida i la tecnologia. L’any 2021 es va publicar el primer article científic que fa un pas endavant per a definir amb major precisió que s’entén per benestar planetari, com es pot avançar en la recerca dins d’aquest framework i quines series algunes de les àrees prioritàries en aquesta recerca.[1]

Tal com s'utilitza en aquestes bases, el concepte s'adapta a la idea de Salut Planetària, però transcendeix l’àmbit de la salut per abastar totes les dimensions del benestar. La Salut Planetària s'ha concebut recentment com l'assoliment del nivell més alt possible de salut, benestar i equitat a tot el món a través d'una atenció acurada envers els sistemes humans —polítics, econòmics i socials— que conformen el futur de la humanitat i els sistemes naturals de la Terra, els quals defineixen els límits ambientals segurs en què la humanitat pot prosperar.

En un context sense precedents de canvi climàtic ràpid i transformacions globals del món, l'informe sobre Salut Planetària[2] suggereix que la humanitat només es pot desenvolupar amb èxit al segle XXI si les desigualtats inacceptables en salut i riquesa s'adrecen dins els límits ambientals de la Terra, a través de la generació de nous coneixements, la implementació de polítiques sàvies, diverses accions determinades i un lideratge inspirador. Les amenaces ambientals a la salut i la civilització humanes es caracteritzen per arribar de manera sobtada i incerta. Les nostres societats s'enfronten a riscos grans i poderosos que requereixen accions urgents i transformadores per protegir les generacions presents i futures. L'informe també destaca diversos desafiaments transversals, com ara la necessitat d'entendre la complexitat, la interdisciplinarietat i la urgència.

El 2018, la UPF va iniciar la iniciativa sobre Benestar Planetari. L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure una acció interdisciplinària transversal en el camp del benestar planetari, amb l'objectiu de proporcionar a la Universitat una visió compromesa amb els grans reptes de la societat en el segle XXI. Durant el segle passat, la humanitat va fet grans progressos per millorar el benestar de la societat. Aquest progrés, però, ha tingut un cost: una taxa d'explotació sense precedents de recursos naturals i desigualtats inacceptables en salut i riquesa. Per això, la UPF ha decidit centrar la seva energia a respondre a aquesta situació, que suposa un repte en els diversos àmbits de coneixement i educació de la Universitat.

Els anys 2019, 2020 i 2021 es van convocar ajuts per a la recerca en benestar planetari per un valor total de 438.000 euros, que han beneficiat ja a 11 estudiants de doctorat, 7 investigadors postdoctorals i 20 grups d’investigadors de tots els departaments de la universitat. Les recerques finançades ja estan donant els primers fruïts.

L’objecte i el contingut de la iniciativa sobre Benestar Planetari tenen encara límits no del tot precisos, però s'entén que impliquen estendre el concepte del marc de Salut Planetària a una gamma més àmplia d'àrees relacionades amb el benestar, així com fer èmfasi en la importància del treball interdisciplinari entre les ciències socials, les humanitats, les ciències de la vida i la tecnologia. Seguint l'informe de l’International Panel on Social Progress (IPSP), entenem el benestar individual i social com un objectiu general de la societat, amb una naturalesa multidimensional que inclou riquesa, equitat, medi ambient i altres béns públics, com la salut i l'educació. Aquesta idea de benestar planetari és normativa en el sentit que hi ha múltiples perspectives sobre el que importa a la societat.[3]

La iniciativa sobre Benestar Planetari de la UPF està estretament alineada amb els tres centres concèntrics dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En primer lloc, el nucli central d’objectius relacionats amb el benestar (ODS 1, ODS 3, ODS 4, ODS 5, ODS 10, ODS 16); en segon lloc, els objectius relacionats amb les infraestructures (ODS 2, ODS 6, ODS 7, ODS 8, ODS 9 i ODS 12); i en tercer lloc, una capa que insereix els anteriors ODS en els objectius relacionats amb el medi natural (ODS 6, ODS 13, ODS 14 i ODS 15). Finalment, també acompleix l’objectiu general de crear aliances per aconseguir els objectius anteriors (ODS 17).

Qualsevol recerca que pugui contribuir a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents pot constituir un exemple excel·lent d'una preocupació relacionada amb el Benestar Planetari:

 • Co-beneficis per a la salut i el medi ambient
 • Integració de la protecció mediambiental en els sistemes de salut
 • Canvi climàtic
 • Energies netes
 • Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental
 • Solucions integrades de l'ús del sòl
 • Estudis urbans
 • Governança global
 • Desigualtats globals
 • Desenvolupament sostenible
 • Pobresa
 • Envelliment
 • Educació global
 • Salut global, i en particular temes relatius a la pandèmia de COVID19
 • Benestar animal, humà i social

Les bases de la present convocatòria tenen per objectiu promoure col·laboracions interdisciplinàries per aportar oportunitats de finançament inicial i de petita escala (seed funding) en tot allò relacionat amb l’encara ampli concepte de Benestar Planetari. Les col·laboracions interdisciplinàries es consideraran una condició necessària en totes les modalitats de la present convocatòria. També seran ben avaluats aquells temes que s’entenguin com a nous enfocaments per comprendre la complexitat a escala local i global. Aquestes bases per la tercera convocatòria han estat concebudes com un primer pas per identificar una comunitat de científics de la UPF que se sent interrogada pels reptes globals de l'Antropocè i que està preparada per explorar sinergies amb altres disciplines a fi d’abordar aquests desafiaments.

 

[1] JM Antó, JL Martí, J Casals et al, “The Planetary Wellbeing Initiative: Pursuing the Sustainable Development Goals in Higher Education” Sustainability 13(6), 3372, 2021; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3372; https://doi.org/10.3390/su13063372.

[2] Sarah Whitmee, Andy Haines, Chris Beyrer, Frederick Boltz, Anthony G. Capon, Braulio Ferreira de Souza Dias, Alex Ezeh, Howard Frumkin, Peng Gong, Peter Head, Richard Horton, Georgina M. Mace, Robert Marten, Samuel S. Myers, Sania Nishtar, Steven A. Osofsky, Subhrendu K. Pattanayak, Montira J. Pongsiri, Cristina Romanelli, Agnes Soucat, Jeanette Vega, Derek Yach. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health. Lancet. 2015; 386:1973-2028.

[3] International Panel on Social Progress. 2018 Report. Rethinking Society for the 21st Century. Summary. Cambridge University Press 2018. https://www.ipsp.org/wp-content/uploads/2018/10/IPSP-Executive-Summary.pdf

 

BASES GENERALS, CRITERIS GENERALS D’ELEGIBILITAT I PROCEDIMENT PER A LA TERCERA CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’ACCIONS DE RECERCA EN EL MARC DE LA INICIATIVA PEL BENESTAR PLANETARI DE LA UPF 2022

1. OBJECTIU GENERAL

L'objectiu d'aquesta tercera convocatòria és donar suport a una nova generació d'investigadors i d’acadèmics per promoure i afavorir col·laboracions multidisciplinàries i transdisciplinàries entre els professors de la UPF i potenciar col·laboracions amb líders i institucions internacionals reconegudes.

2. CATEGORIES

Per tal d’assolir aquest objectiu, la convocatòria finançarà dos tipus d’accions diferents corresponents a les dues categories d’ajuts següents:

Categoria 1: Ajuts per a formació d’estudiants de doctorat

Categoria 2: Projectes de recerca pilot i establiment de col·laboracions de recerca en Benestar Planetari

El detall de cadascuna d’aquestes categories es troba desenvolupat a la base 14.

3. OBJECTE DE LA RECERCA FINANÇADA

Les accions finançades en aquesta convocatòria han de referir-se de manera directa a aspectes rellevants del Benestar Planetari amb especial atenció a la dimensió global i a la naturalesa complexa dels mateixos. Aquests aspectes han d’estar explícitament desenvolupats a la proposta.

4. MULTIDISCIPLINARIETAT I INTERDISCIPLINARIETAT

Una condició necessària és que totes les propostes tinguin un enfocament multidisciplinari i/o interdisciplinari, que pot ser fruit de col·laboracions d'investigadors de diferents departaments o del mateix departament amb disciplines i/o enfocaments diversos i complementaris. Es valoraran especialment les propostes que apliquen enfocaments originals i innovadors a problemes globals i complexos. Aquest punt ha de quedar explícitament justificat i detallat a la proposta.

5. PERSONES SOL·LICITANTS

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts hauran de ser estudiants o PDI de la UPF, però podran presentar propostes amb participació d’investigadors d'altres institucions. En aquest cas, de resultar aprovades, el finançament l’haurà de rebre i gestionar la persona membre de la UPF des de la mateixa universitat.

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’ACCIÓ DE RECERCA

En cas de ser concedides, totes les propostes s'han de completar en el termini màxim de dos anys des de l'aprovació. En cas de força major, es podrà sol·licitar una extensió d’aquest termini mitjançant un escrit justificatori que serà presentat al Rector/a o a l’òrgan en que aquest delegui, i que respondrà en el termini d’un mes.

7. MODIFICACIÓ EN LES ACCIONS DE RECERCA PLANIFICADES

De manera anàloga al punt anterior, en cas que la persona beneficiària d’un ajut volgués modificar de manera excepcional el projecte o les activitats per a les que ha sol·licitat el finançament, haurà d’adreçar un escrit justificatori al Rector/a o a l’òrgan en que aquest delegui, i que respondrà en el termini d’un mes.

8. PRESSUPOST TOTAL

El pressupost total d’aquesta convocatòria marc per a totes les accions, provinent del pressupost general de la universitat, és de 95.000 euros.

9. CATEGORIES DESERTES I REDISTRIBUCIÓ DE FONS ENTRE CATEGORIES

Una categoria d’accions es declararà deserta si no se n'aprova cap sol·licitud. En aquest cas, així com en el cas que les sol·licituds presentades i concedides no esgotin els fons previstos per a cada categoria, els fons sobrants es podran distribuir entre les altres categories.

10. CONVOCATÒRIA DELS AJUTS

Correspon al rector o al vicerector en qui delegui convocar els ajuts a accions de recerca sobre Benestar Planetari per a l’any 2022.

11. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre General de la UPF, presencialment o per via telemàtica (https://seuelectronica.upf.edu/registre-electronic), entre el dies 27 d’octubre i el 15 de novembre de 2022, ambdós inclosos. Cal utilitzar els formularis que es trobaran accessibles a la pàgina de la Iniciativa pel Benestar Planetari: https://www.upf.edu/web/wellbeing.

12. UNITAT ADMINISTRATIVA INSTRUCTORA

La unitat administrativa instructora d’aquesta convocatòria serà el Servei de Recerca i l'adreça per a consultes serà benestarplanetari@upf.edu.

13. COMISSIÓ AVALUADORA

El Rector/a anomenarà una Comissió Avaluadora integrada per entre tres i sis professors o recercadors permanents de la UPF provinents de disciplines o àmbits diferents. Com a mínim la meitat dels membres de la Comissió seran dones. Aquesta Comissió Avaluadora seleccionarà i/o prioritzarà les sol·licituds segons els criteris d’avaluació i priorització expressats respectivament dins de cada acció.

14. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES

La Comissió Avaluadora utilitzarà els següents criteris d’avaluació i d’acord al barem de puntuació assenyalat:

 • Interès científic de l’acció o projecte de recerca: fins a 3 punts
 • Vinculació estreta amb el benestar planetari: fins a 3 punts
 • Adequació del CV o de l’historial científic de la persona o grup sol·licitant a l’acció proposada: fins a 2 punts
 • Interdisciplinarietat de la recerca: fins a 2 punts

La puntuació total màxima és de 10 punts. 

15. RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS AJUTS

El Rector/a, o l’òrgan en que ell delegui, resoldrà la concessió d’aquests ajuts. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa, i serà publicada al Campus Global, com a molt tard el dia 16 de desembre de 2022. 

16. DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES D’AJUTS

16.1. CATEGORIA 1. Convocatòria d’ajuts per a FORMACIÓ D’estudiants de doctorat

16.1.1 Objectiu

L'objectiu d'aquesta categoria d’ajuts és promoure una nova generació d'investigadors en Benestar Planetari, tot donant finançament als estudiants de doctorat per a poder completar la seva formació de multidisciplinar i interdisciplinar en àrees del Benestar Planetari diferents a l’àmbit principal en el que es desenvolupa la seva tesi doctoral.

16.1.2. Finançament

Es podrà finançar fins a 1.000 € per sol·licitud, fins a un total per aquesta categoria de 5.000 €.

16.1.3. Despeses elegibles

Les despeses elegibles inclouen:

Mobilitat (visites/estades en centres o grups de recerca líders en l'àrea del Benestar Planetari)
Despeses de cursos de formació presencials o en línia en temes diferents a l’àmbit o disciplina principal en el que s’estigui desenvolupant la tesi doctoral
Assistència a conferències i congressos
Es podran considerar altres accions de formació si es justifiquen correctament

16.1.4. Criteri d’elegibilitat

Seran elegibles tots els estudiants de doctorat de la UPF, sempre i quan el desenvolupament de l’activitat finançada es pugui realitzar mentre duri el seu període de realització de tesi doctoral. Els estudiants admesos però no matriculats són elegibles, però la concessió del finançament queda condicionada a la matrícula en el programa de doctorat

16.1.5. Sol·licitud

Les sol·licituds han d'incloure la informació següent en un únic fitxer PDF:

 • Formulari de sol·licitud corresponent a aquesta categoria 1 (amb un màxim de 8 pàgines). Aquest formulari ha d’incloure un primer full amb les dades bàsiques de la sol·licitud, un màxim de 2 pàgines d’explicació del projecte de recerca doctoral de l’estudiant, un màxim de 3 pàgines de descripció del projecte o de les activitats de formació per a les quals es demana el finançament, un màxim d’una pàgina per al pla de treball i un màxim d’una pàgina pel pressupost)
 • Carta del supervisor principal (màxim de 2 pàgines) justificant la connexió de les activitats per a les que es demana finançament amb el marc del Benestar Planetari i la multidisciplinarietat d’aquestes activitats respecte l’àmbit o disciplina principal en la que es desenvolupa la tesi doctoral.
 • CV del sol·licitant
 • CV del supervisor principal
 • CV del supervisor del centre receptor (en cas d'aplicacions de mobilitat)

16.1.6. Criteris de valoració/priorització de les sol·licituds

Es prioritzaran les sol·licituds en que:

 • el projecte de la tesi doctoral estigui directament relacionat amb l’àrea del benestar planetari, o es justifiqui que la realització de l’acció permetrà donar un enfoc de benestar planetari a aquells projectes no directament enfocats a aquesta àrea.
 • el projecte de recerca tingui un marcat component multidisciplinari o interdisciplinari, o es justifiquin que la realització de l’acció permetrà donar aquest enfoc interdisciplinari al projecte.
 • l’acció permeti la implementació de metodologies, temàtiques o punts de vista innovadors a la tesi doctoral.
 • l’acció o accions proposades privilegiïn l’activitat online o que estalviï emissions de CO2, especialment causades per desplaçament per transport aeri, o que justifiquin degudament la necessitat d’aquests desplaçaments.

16.1.7. Memòria justificativa

Els beneficiaris de les ajudes han de presentar un informe després de la finalització de l'activitat i una memòria econòmica justificant les despeses derivades de l’acció corresponent (targeta d’embarcament, rebut de la inscripció a cursos, o altres, segons correspongui). Es comunicarà la forma i el termini de presentació directament als adjudicataris.

16.2. CATEGORIA 2. PROJECTES DE RECERCA PILOT I ESTABLIMENT DE COL·LABORACIONS DE RECERCA EN BENESTAR PLANETARI

16.2.1. Objectiu

L'objectiu d'aquesta categoria és donar suport a accions que promoguin la recerca col·laborativa i permetre als investigadors buscar fons externs per a la realització de projectes col·laboratius de major envergadura en àrees d'investigació de rellevància estratègica per al Benestar Planetari, mitjançant l'aplicació de propostes en convocatòries competitives internacionals. Aquestes accions poden anar des de projectes pilot per donar suport a futures sol·licituds amb dades inicials, fins a l'organització de reunions de treball amb investigadors nacionals i internacionals per treballar aquestes propostes. Es consideraran particularment positives aquelles propostes que incloguin un compromís de generar projectes per a les convocatòries del ERC incloent la modalitat Sinergy.

16.2.2. Finançament

Es podrà finançar fins a 30.000 € per sol·licitud, fins a un total en aquesta categoria de 90.000 €.

16.2.3. Despeses elegibles

Les despeses elegibles inclouen:

 • Despeses d’organització de reunions o trobades, especialment amb els investigadors internacionals amb els que es vol establir contactes per a la sol·licitud de fons competitius de recerca, incloent despeses de viatge i allotjament
 • Despeses d’organització dels tallers, conferències i congressos que estigui degudament justificades, com despeses de difusió prèvia de la convocatòria de l’event, despeses d’allotjament i viatge dels ponents, de coffee break, etc., així com també les despeses de retransmissió, i d’edició i/o publicació dels resultats. 
 • Despeses de realització de qualsevol activitat de recerca que es justifiqui en el marc del projecte presentat
 • Despeses de contractació de personal de suport a la recerca, sempre dins del màxim atorgat per ajut i prioritzant el co-finançament d’aquestes despeses amb altres fonts

16.2.4. Criteri d’elegibilitat

Seran elegibles totes aquelles propostes presentades per grups d’investigadors que formin part del PDI de la UPF i que treballin en àrees relacionades amb el Benestar Planetari. El grup sol·licitant haurà de comptar amb un o dos Investigadors Principals (IP), que hauran de ser doctors i membres del PDI. Els grups podran presentar una sol·licitud conjunta amb investigadors, grups de recerca o institucions externes a la UPF.

16.2.5. Sol·licitud

Les sol·licituds han d'incloure la informació següent en un únic fitxer PDF:

 • Formulari de sol·licitud corresponent a aquesta categoria 2 (amb un màxim de 8 pàgines). Aquest formulari ha d’incloure un primer full amb les dades bàsiques de la sol·licitud, un màxim de 5 pàgines amb la descripció del projecte de recerca i de les activitats per a les que es demana finançament, un màxim d’una pàgina per al pla de treball i un màxim d’una pàgina pel pressupost)
 • CV complert de l’investigador principal
 • CV breu (1 pàgina) dels investigadors col·laboradors que formen part del grup sol·licitant

16.2.6. Criteris de valoració/priorització de les sol·licituds

Es prioritzaran les sol·licituds en que:

 • el projecte de recerca estigui enfocat en l’àrea del benestar planetari
 • es demostri un clar component interdisciplinari i innovador
 • adequació del projecte per a ser competitiu en convocatòries competitives internacionals
 • l’acció o accions proposades privilegiïn l’activitat online o que estalviï emissions de CO2, especialment causades per desplaçament per transport aeri, o que justifiquin degudament la necessitat d’aquests desplaçaments.

16.2.7. Memòria justificativa

Els beneficiaris de les ajudes han de presentar un informe després de la finalització de l'activitat  i una memòria econòmica justificant les despeses derivades de l’acció corresponent. Es comunicarà la forma i el termini de presentació directament als adjudicataris.