Curs d'implantació: curs 2009-2010

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord del Consell de Govern de 16 d'octubre del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 11 de juliol del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

 

BOE núm. 311, de 26 de desembre del 2016

 

Memòria de verificació (Grau_Disseny_5)

Acords: Acord del Consell de Govern de 16 d'octubre del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març i 15 d'abril del 2011 i d'11 de juliol del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-2014.

 

Memòria de verificació (Grau_Disseny_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març i 15 d'abril del 2011.

Entrada en vigor: curs 2012-2013.

 

Memòria de verificació (Grau_Disseny_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011.

Entrada en vigor: curs 2011-2012.

 

Memòria de verificació (Grau_Disseny_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.

Entrada en vigor: curs 2011-2012.

 

Memòria de verificació (Grau_Disseny_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució del Consell d'Universitats de 2 de juliol del 2010.

Entrada en vigor: curs 2009-2010.