L'article 13 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el procediment per acordar les suplències dels òrgans administratius en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

L'article 54 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra preveu que en cas d'absència, impediment o vacant del rector o rectora, n'assumirà les funcions el vicerector que hagi designat.

Per tot això, i en virtut de l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

RESOLC:

Primer. Designar el vicerector adjunt al rector, prof. David Sancho Royo, perquè supleixi temporalment el rector en les seves funcions, en els casos d'absència, malaltia, impediment o vacant.

Segon. Establir que aquesta circumstància es faci constar a tots aquells documents que hagin de ser signats per l'òrgan suplent.

 

Oriol Amat i Salas

Rector

Barcelona, 31 de maig del 2021