Presenta la teva sol·licitud

Quins criteris han de complir les activitats universitàries susceptibles de reconeixement de crèdits?

a) Els estudiants han de desenvolupar les activitats susceptibles de reconeixement en crèdits mentre sigui estudiant de la UPF.

b) Les activitats han d'estar organitzades i avalades per la Universitat. Les activitats extrauniversitàries, independents de la programació de la universitat, no són susceptibles de reconeixement de crèdits.

c) Les activitats han de tenir un contingut de caràcter instrumental i estar orientats a l'adquisició de competències a través de vivències. En cap cas podran ser objecte de reconeixement les activitats amb continguts acadèmics d'assignatures que formen part dels plans d'estudis oficials. En el cas de les activitats susceptibles de ser incloses al Programa d’Activitats de Compromís Social (PACS), es poden admetre altres metodologies i formats, atenent el seu interès estratègic per a la UPF.

d) Les activitats han de ser obertes, d'interès general i tendir a la transversalitat.

e) Les activitats han de tenir un component formatiu i establir mecanismes de participació efectiva i pràctica de l'estudiant. No existeix la possibilitat d'accedir als crèdits només per la mera assistència a una activitat.

f) Les activitats han d'estar avalades per un informe de l'acompliment de l'assistència, per tant, han de garantir que es pugui fer un control horari de la participació efectiva.

g) Les activitats han de contemplar un sistema d'avaluació, que avali l'assoliment per part de l'estudiant de les competències corresponents, en termes de superació o no de l'activitat, però sense nota.

Quines característiques han de tenir les propostes?

Les propostes de noves activitats han d'incloure els següents apartats i informacions:

- Organitzador de l'activitat
- Àmbit (cultural, esportiva, de representació estudiantil, compromís social i igualtat...).
- Dades del sol·licitant
- Nom o títol de l'activitat
- Destinataris
- Responsable acadèmic de l'activitat.
- Descripció i característiques de l'activitat (inscripció, calendari, horaris, ratio d'alumnes..).
- Competències que es volen aconseguir.
- Metodologia. (control d'assistència, sistema d'avaluació..)
- Currículum abreujat del professor del curs.
- Logística necessària. (espais, necessitats..)
- Pressupost (ha d'incloure el preu/hora del professorat si n'hi ha).
- Nombre de crèdits que es demanen.
- Altres aportacions d'interès.

Formulari de sol·licitud